ACTIVITEITENBUS-MAARSSEN.NL

Gedragscode Vereniging Activiteitenbus Maarssen (maart 2024)

Hieronder vindt u (cursief weergegeven) onze gedragscode die iedere vrijwilliger moet lezen en ondertekenen waarmee onze vereniging een soort 'contract' afsluit met de vrijwilliger. Mocht u interesse hebben als vrijwilliger en vragen hebben omtrent deze Gedragscode dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Gedragscode vrijwilligers Vereniging Activiteitenbus Maarssen

De Vereniging Activiteitenbus Maarssen (hierna VABM) zet zich in voor veilig vervoer van haar leden en draait volledig op vrijwilligers. Van onze vrijwilligers verwachten wij dat zij zich ten opzichte van onze leden en ten opzichte van elkaar correct gedragen en zich houden aan deze Gedragscode. Voor de chauffeurs gelden een aantal taak-specifieke vereisten, die uit de tekst zijn op te maken.

Veiligheid staat voorop.

De vrijwilliger zorgt voor een veilige werkomgeving en voor veilig vervoer. De vrijwilliger houdt zich aan alle (veiligheids)regels in het verkeer. Ook zorgt de vrijwilliger voor een sfeer waarin sociale veiligheid wordt gewaarborgd. Onze leden worden voor hun eigen veiligheid en comfort door de vrijwilliger begeleid naar en van de bus en bij het in- en uitstappen. De vrijwilliger ziet erop toe dat de veiligheidsgordels correct zijn aangebracht en dat rollators, rolstoelen en andere hulpmiddelen correct zijn geborgd.

De vrijwilliger houdt zich op de hoogte van de verkeersregels en van de instructies met betrekking tot de bediening van de bussen en liften. Ook neemt de vrijwilliger kennis van de regels en richtlijnen zoals opgenomen in de Werkwijze van de VABM.

De vrijwilliger/chauffeur draagt zorg voor een geldig B-rijbewijs.

De vrijwilliger/chauffeur gebruikt geen drugs of alcohol tijdens het rijden en gebruikt geen medicijnen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden.

Persoonlijke integriteit wordt gerespecteerd.

De vrijwilliger gaat met respect om met onze leden en met de andere vrijwilligers. Je onthoudt je van elke vorm van misbruik, emotioneel misbruik of fysiek overschrijdend gedrag en je vermijdt ongepast contact.

De vrijwilliger tast niemand in zijn waarde aan. Je onthoudt je van discriminerende, kleinerende, intimiderende of seksueel getinte opmerkingen en gedrag. Je maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd, handicap of andere kenmerken. Je sluit niemand uit en bent tolerant.

De vrijwilliger respecteert de privacy en het privéleven van onze leden. Informatie die je tijdens het vrijwilligerswerk ter ore komt, wordt niet met anderen gedeeld, tenzij dit van belang is voor het vervoer van de leden.

Je handelt in het belang van de Vereniging.

De vrijwilliger gedraagt zich in lijn met de doelstellingen van de VABM. Je onthoudt je van gedragingen en uitlatingen waardoor de VABM in diskrediet wordt gebracht. Je gedraagt je hoffelijk en respectvol en onthoudt je van grievende of beledigende opmerkingen.

De vrijwilliger neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan van leden in ruil voor het verrichten van vervoersdiensten namens de VABM.

De vrijwilliger is alert op ongepast gedrag en geeft eventuele signalen door aan het bestuur van de VABM.

Bij je aanstelling als vrijwilliger vermeld je alle relevante feiten en kun je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Je ondertekent deze Gedragscode.

De vrijwilliger spant zich in om onze leden ten dienste te zijn.

Datum            Naam vrijwilliger            Handtekening vrijwilliger


© 1985-2024 Vereniging Activiteitenbus Maarssen Vrijwilligers Disclaimer CheckStat